z765888572029_0478a0cb6fa61e396f1e33c043c37990
z765888601291_7f467ef18ba66e1a53d248e5c27b7b0c
z765888591370_9ea039d7741173fe26a35f3d6f9a711d
z765888552513_396c0caf8f2d5fec50d107de5bcc909c
z765887924964_60c6219429ab84f9bfc04930780f5716
z680790521038_f6bd5f01c21f158789c0cd7b7a170ff1
z680790510104_0383ea0f922b7fd9762e72036f58661b
z765888572029_0478a0cb6fa61e396f1e33c043c37990z765888601291_7f467ef18ba66e1a53d248e5c27b7b0cz765888591370_9ea039d7741173fe26a35f3d6f9a711dz765888552513_396c0caf8f2d5fec50d107de5bcc909cz765887924964_60c6219429ab84f9bfc04930780f5716z680790521038_f6bd5f01c21f158789c0cd7b7a170ff1z680790510104_0383ea0f922b7fd9762e72036f58661b

Ví kẹp tiền màu xanh rêu da ý

Kích thước: Kích thước: L11cm, H7cm hoặc Kích thước: L11cm, H8cm

Da bò thật

290.000  260.000 

Số Lượng