z918249742615_12cea59677350cf78651ded076c4c23b
den bong 1
z680260643363_67a1b1a13b45e72542b8f54ee29e42b2
z918249696541_dd1ce94c5595e5f7d740b7b3a5a6764a
z918249722832_62f105dec49953399c804dc8ace4e261

Ví kẹp tiền màu đen mã D4

Kích thước L11cm H7cm

Da bò thật

Đen trơn

300.000 

Số Lượng